Vestsjælland v. Nekselø Bugt - postnumrene 4591, 4593 og 4460
info@miljohf.dk

Sager

Vi er sammen med en række andre miljøorganisationer medunderskrivere på et høringssvar til Energistyrelsen vedrørende geologisk lagring af CO2, som er i støbeskeen bl.a. i undergrunden under Havnsø og omegn. Se og download hele høringssvaret her:

Miljøforeningen er dannet af lokale beboere, der aktivt har valgt at bo på landet og har været glade for det i mange år. Udviklingen i de danske landzoner bekymrer os imidlertid. For i takt med at dyreholdene bliver stadigt større og har nået industriel skala, forurener de også meget mere, og det påvirker vores dagligdag og vores livskvalitet med lugtgener og støj fra de mange transporter.

Foreningen er stiftet i juni 2020 som følge af planerne om at opføre en ny svinestald på Havnsøvej 32, 4591 Føllenslev; en staldbygning, der er 3,5 x større end den eksisterende. Der skal produceres 20.000 svin årligt fra det nye anlæg, der skal være 61 x 92 m. Det svarer til seks ca. seks sportshaller (20 x 40 m) tæt pakket med dyr. Her skal desuden opføres fire fodersiloer (4 x 70 t), og der skal være to gylletanke. Al trafik til og fra anlægget skal gå ad de snørklede veje i Føllenslev til gene for indbyggerne og til fare for bløde trafikanter, herunder skolebørn. Der er 100 husstande i lugtkonsekvenszonen.

Trods en lang række indsigelser fra de omboende og en masse postyr omkring sagen, har Kalundborg Kommune d. 5. feb. 2021 givet sin miljøgodkendelse til projektet, idet den mener, at kæmpestalden kan drives “miljømæssigt forsvarligt”. Foreningen har d. 4. marts 2021 sendt sin klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se nedenfor). Bilagt er 700 underskrifter mod placeringen af byggeriet, som vi mener vil være ødelæggende for lokalsamfundets beboere og natur. Vi ønsker, at anlægget skal væk fra Havnsøvej 32 og fx ud til hovedvejen på Nykøbingvej 57. Vi lader den elektroniske underskriftindsamling køre, så længe sagen varer. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du skrive under HER.

Udvidelsen på Havnsøvej 32 har været i offentlig forhøring i jun. 2020 og i høring i nov. 2020 hos de 100 husstande, der ligger i lugtkonsekvenszonen. Erfaringsmæssigt ved vi, der bor her i området, at der er lugtkonsekvenser langt ud over den beregnede zone – der er da også indlagt nogle ret heftige grænseværdier i beregningsmodellerne, der får det til at se fornuftigt nok ud på papiret. I praksis kommer borgere i Føllenslev og sommerhusområdet øst for Havnsø imidlertid til at mærke anlægget, der har brug for at lufte ud 365 dage om året. At anlægget desuden ser ud til at måtte forurene dobbelt så meget som det tidligere anlæg er skidt for både mennesker og natur. Materiale:

FORENINGENS KLAGE, 4. mar. 2021
MINISTERSVAR PÅ SPØRGSMÅL 531, 13. jan. 2021

MILJØGODKENDELSE, 5. feb. 2021

HENVENDELSE TIL FOLKETINGETS MILJØ- OG FØDEVAREUDVALG, 18. dec. 2020

FORENINGENS INDSIGELSE, 27. nov. 2020
FORENINGENS BILAG TIL INDSIGELSE, 27. nov. 2020

MILJØGODKENDELSE – UDKAST – VAR I HØRING FREM TIL 27. nov. 2020
ANSØGNING, jun. 2020
MILJØKONSEKVENSRAPPORT, jun. 2020

Foreningen appellerer i sin klage til, at Miljø- og Fødevareklagenævnet:
1) beder kommunen undersøge rimelige alternativer udtømmende – herunder en alternativ placering, evt. nedskalering af anlægget og/eller sørger for at bringe udledningerne ned.
2) ser på, om kommunen har fulgt proceduren ifht. at lave en grundig forundersøgelse, grundet nærhed til EU-habitat.

Guldager på Havnsøvej 32 og Egemarke på Nykøbingvej 57 tegnet ind med en radius på 1 km og 2 km rundt om. Ansøger ejer begge gårde, men Egemarke ligger ud til amtsvejen, og dér er der langt færre husstande i den beregnede lugtkonsekvenszone på 1.178 m.