Vestsjælland v. Sejerø Bugt - postnumrene 4591, 4593 og 4460
info@miljohf.dk

Sager

Miljøforeningen er dannet af lokale beboere, der aktivt har valgt at bo på landet og har været glade for det i mange år. Udviklingen i de danske landzoner bekymrer os imidlertid. For i takt med at dyreholdene bliver stadigt større og har nået industriel skala, forurener de også meget mere, og det påvirker vores dagligdag og vores livskvalitet med lugtgener og støj fra de mange transporter.

Foreningen er stiftet som følge af planerne om at opføre en ny svinestald på Havnsøvej 32, 4591 Føllenslev; en staldbygning, der er 3,5 x større end den eksisterende. Der skal produceres 20.000 svin årligt fra det nye anlæg, der skal være 61 x 92 m. Det svarer til seks ca. seks sportshaller (20 x 40 m) tæt pakket med dyr. Her skal desuden opføres fire fodersiloer (4 x 70 t), og der skal være to gylletanke. Al trafik til og fra anlægget skal gå ad de snørklede veje i Føllenslev til gene for indbyggerne og til fare for bløde trafikanter, herunder skolebørn.

Foreningen mener, at placering af den nye kæmpe stald på Havnsøvej 32 er ødelæggende for lokalsamfundets beboere og natur. Derfor samler vi underskrifter ind for at få anlægget flyttet væk fra Havnsøvej 32 og fx ud til hovedvejen på Nykøbingvej 57. SKRIV UNDER HER
D. 27. nov. afleverede vi 400 underskrifter til kommunen sammen med foreningens indsigelse (se nedenfor). Vi lader den elektroniske underskriftindsamling kører, så længe sagen varer.

Udvidelsen på Havnsøvej 32 har været i forhøring i juni 2020. Høringsfristen hos de ca. 100 husstande, der ligger i lugtkonsekvenszonen, udløb d. 27. nov. Erfaringsmæssigt ved vi, der bor her i området, at der er lugtkonsekvenser vel ud over zonen – der er da også indlagt nogle ret heftige grænseværdier i beregningsmodellerne, der får det til at se fornuftigt nok ud på papiret. I praksis kommer borgere i Føllenslev og sommerhusområdet øst for Havnsø imidlertid til at mærke anlægget, der har brug for at lufte ud 365 dage om året. At anlægget desuden ser ud til at måtte forurene dobbelt så meget som det tidligere anlæg er desuden skidt for både mennesker og natur. Materiale:

MILJØGODKENDELSE – UDKAST – VAR I HØRING FREM TIL 27. NOV.
ANSØGNING
MILJØKONSEKVENSRAPPORT

FORENINGENS INDSIGELSE, 27. NOV. 2020
FORENINGENS BILAG TIL INDSIGELSE, 27. NOV. 2020

Foreningen appellerer i sin indsigelse til:
1) at byggeriet flyttes
2) at kommunen stiller langt højere krav til nedbringelse af forurening fra anlægget og/eller
3) at anlægget nedskaleres
Foreningen fremfører desuden, at et EU-habitatdirektiv bør bremse godkendelsen af byggeriet indtil en omfattende undersøgelse har fundet sted.

Kommunen behandler lige nu borgernes indsigelser i sin afgørelse om den såkaldte miljøgodkendelse. Bliver den godkendt betyder det, at byggeriet kan gå i gang. Der vil dog efterfølgende være en klagefrist på ca. 4 uger. Klager har ikke opsættende virkning.

Guldager på Havnsøvej 32 og Egemarke på Nykøbingvej 57 tegnet ind med en radius på 1 km og 2 km rundt om. Ansøger ejer begge gårde, men Egemarke ligger ud til amtsvejen og dér er der langt færre husstande i den beregnede lugtkonsekvenszone på 1.178 m.